Česky English Deutsch Francais

Politika územního rozvoje České republiky
Aktualizace č. 4

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky, Ústav územního rozvoje


Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj pořídilo Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje ČR na základě usnesení vlády č. 315 ze dne 6. května 2019, kterým vláda vzala na vědomí Zprávu o uplatňování Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1. Tato Zpráva stanovila věcné zadání pro návrh Aktualizace č. 4 PÚR ČR, tj. část d) Zprávy obsahovala návrhy na tuto aktualizaci. Jedná se o tzv. „řádnou“ aktualizaci PÚR ČR.

Hlavním důvodem pro pořízení návrhu Aktualizace č. 4 PÚR ČR byla skutečnost, že od schválení předchozí „řádné“ Aktualizace č. 1 PÚR ČR vládou v dubnu 2015 (UV č. 276/2015) uběhlo již několik let, a bylo tedy nutné reagovat na nové skutečnosti jak v rámci územně plánovací činnosti krajů, tak i v rámci činností ministerstev a jiných ústředních správních úřadů.

Zpracováním Politiky územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 4 byl pověřen Ústav územního rozvoje.

Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky byla schválena usnesením vlády ze dne 12. července 2021 č. 618.

Adobe Acrobat PDF Usnesení vlády ze dne 12. července 2021 č. 618 k Aktualizaci č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky


Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 9. 2021)

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky bylo zveřejněno dne 31. srpna 2021 ve Sbírce zákonů v částce 141 pod číslem 321.

Dnem 1. září 2021 je Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky závazná pro pořizování a vydávání územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území, v souladu s § 31 odst. 4 stavebního zákona.

Přiložené dokumenty

Politika územního rozvoje České republiky – Úplné znění závazné od 1. 9. 2021

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje České republiky (Úplné znění závazné od 1. 9. 2021)
(2 572 kB)

Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021) – brožura

Adobe Acrobat PDF Politika územního rozvoje České republiky (ve znění závazném od 1. 9. 2021) – brožura
(5 709 kB)

SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 1st September 2021)

Adobe Acrobat PDF SPATIAL DEVELOPMENT POLICY OF THE CZECH REPUBLIC (as amended, in effect on 1st September 2021)
(5 806 kB)

RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 1. 9. 2021 verbindlichen Fassung)

Adobe Acrobat PDF RAUMENTWICKLUNGSPOLITIK DER TSCHECHISCHEN REPUBLIK (in der ab 1. 9. 2021 verbindlichen Fassung)
(5 900 kB)


Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky – materiály pro jednání schůze vlády 12. července 2021

Zveřejněné materiály:


Související odkazy

TOPlist
KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 27. 9. 2021 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010