Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

14. 11. 2019

DOTACE
Důležité informace o vyhlášené výzvě na dotační titul Územní plán z národního programu Podpora územně plánovacích činností obcíVíce informací.
Důležité informace o revizích výzev č. 2 Územní plány, č. 3 Regulační plány a č. 9 Územní studie Integrovaného regionálního operačního programu (IROP)Více informací.


8. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno Metodické sdělení k aplikaci § 24 stavebního zákona ve vztahu k § 4 odst. 1 zákona o úřednících územních samosprávných celků.

Více informací


7. 11. 2019

22. CELOSTÁTNÍ KONFERENCE O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR ve spolupráci s Ústavem územního rozvoje uspořádalo v Olomouci ve dnech 24. a 25. října 2019 22. celostátní konferenci o územním plánování a stavebním řádu. Tématem letošní konference byly připravované změny stavebního práva.
Prezentace z konference jsou k dispozici na webových stránkách Ústavu územního rozvoje.

Více informací


4. 11. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Byl zveřejněn metodický pokyn Standard vybraných částí územního plánu. Metodický pokyn zavádí jednotný standard grafických výstupů pro závazné výkresy územního plánu a definuje datový model vybraných částí územního plánu.

Více informací


23. 10. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 4/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – DOPRAVA / DOPRAVNÍ SYSTÉMY – Sborník z konference AUÚP, Brno 11.–12. 4. 2019, která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


14. 10. 2019

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace Teze politik. Přeshraniční veřejné služby v Evropě.

Více informací


25. 9. 2019

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byl zveřejněn Přehled o aktuálním stavu územně plánovací dokumentace a vybraných územně plánovacích podkladů – Ročenka 2018.

Více informací


19. 9. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY
Vláda schválila 2. 9. 2019 Aktualizaci č. 2 a Aktualizaci č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky. Aktualizace PÚR ČR č. 2 byla pořízena z podnětu Ministerstva dopravy. Aktualizace PÚR ČR č. 3 byla pořízena z podnětu Ministerstva zemědělství.

Více informací


18. 9. 2019

PRŮMĚRNÉ CENY DOPRAVNÍ A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY – Aktualizace 2019
Byla zveřejněna internetová verze publikace, která obsahuje srovnání cen v oblasti technické a dopravní infrastruktury včetně veřejné zeleně. Hodnotové údaje jsou v cenové úrovni roku 2019 (bez DPH).

Více informací


19. 7. 2019

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2019.

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010