Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

14. 8. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 3/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe.
Nepřehlédněte také mimořádnou přílohu – OBEC A ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ / Postavení a činnost obcí v územním plánování, která je zveřejněna v plné verzi.

Více informací


9. 8. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR bylo v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018 a vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018 vydáno druhé aktualizované znění publikace Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech – verze 2019.

Více informací


6. 8. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2015–2017
Na webových stránkách ÚÚR je zveřejněna finální verze Analýzy stavu na úseku stavebního řádu a územního plánování zpracované za roky 2015, 2016 a 2017, která je schválena vládou ČR.

Více informací


26. 7. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno aktualizované metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k veřejně prospěšným stavbám dopravní infrastruktury.

Více informací


19. 7. 2019

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 7. 2019.

Více informací


17. 7. 2019

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
V rámci úkolu B.2/ÚP Politika architektury a stavební kultury ČR byly výstupy doplněny o:
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů I. Zdroj: Informační systém výzkumu, experimentálního vývoje a inovací;
Aktualizovaný seznam vybraných výsledků výzkumů II. Zdroj: Knihovna ÚÚR – Novinky.

Více informací


17. 7. 2019

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF k 11. 7. 2019. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 543 pojmů. V roce 2019 pokračuje spolupráce s Asociací pro urbanismus a územní plánování ČR (AUÚP ČR) na definování vybraných pojmů, zařazených ve slovníku.

Více informací


11. 7. 2019

SEMINÁŘ PRO ODBORNOU VEŘEJNOST
Byly zveřejněny vybrané prezentace ze semináře Ekonomické nástroje územního plánování v Evropě a jejich možné uplatnění v České republice, který se konal 17. 6. 2019 v Autoklubu v Praze, pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, TAČR – Technologické agentury ČR, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a COST – European Cooperation in Science and Technology.

Více informací


28. 6. 2019

POLITIKA ÚZEMNÍHO ROZVOJE ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ AKTUALIZACE Č. 1
Zpráva o uplatňování Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění Aktualizace č. 1, byla schválena usnesením vlády ze dne 6. května 2019 č. 315.

Více informací


28. 6. 2019

STANOVISKA A METODIKY
Bylo zveřejněno metodické doporučení Úkony pořizovatele spojené s veřejným projednáním územního plánu v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2018 a s vyhláškou č. 500/2006 Sb. ve znění účinném od 29. 1. 2018.

Více informací


3. 6. 2019

ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ 2018–2020
Bylo ukončeno dotazníkové šetření na úseku územního plánování, obecných i speciálních stavebních úřadech za rok 2018. Na webových stránkách ÚÚR jsou publikována sumární data z dotazníků po vyčištění dat a jejich opravách.

Více informací


28. 5. 2019

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 2/2019.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Dále jsou zpřístupněna plná znění článků z č. 4/2018 a 5/2018.

Více informací


28. 5. 2019

EVIDENCE ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ ČINNOSTI
Byly zveřejněny seznamy projektantů územních plánů, regulačních plánů a územních studií podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Více informací


22. 5. 2019

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byl aktualizován tematický okruh D. Územní plánování, jeho orgány, nástroje a vazby v souladu se stavebním zákonem ve znění účinném od 1. 1. 2018.
Byly zveřejněny aktualizované kapitoly:
D.1 Orgány územního plánování, stavební úřady a dotčené orgány chránící veřejné zájmy
D.2 Nástroje územního plánování
D.3 Vazby nástrojů územního plánování
D.4 Informace v územním plánování
D.5 Účast veřejnosti v procesu územního plánování

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010