Česky English Deutsch Francais
HOME >

Aktuality

23. 2. 2017

PRINCIPY A PRAVIDLA ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Byla zveřejněna aktuální verze dokumentu pro vyhledávání a tisk.

Více informací


9. 2. 2017

PORTÁL ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Upozorňujeme na možnost požádat o zasílání novinek.
Prostřednictvím e-mailu můžete být informováni v cca dvou měsíčních intervalech o aktualitách, nových odkazech a důležitých informacích na Portálu územního plánování.

Více informací


7. 2. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ – DOTAZNÍK
Bylo zveřejněno Vyhodnocení dotazníku Veřejná prostranství v územně plánovací činnosti. Kvantitativní vyhodnocení odpovědí reflektuje zkušenosti a názory obcí s rozšířenou působností, dokument je doplněn o zajímavé podněty a problémy, které z dotazníku vyplynuly. Vyhodnocení dotazníku bude dále sloužit jako podklad pro zpracování metodického pokynu k problematice veřejných prostranství.

Více informací


31. 1. 2017

LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Internetová prezentace – provedena aktualizace limitů ke dni 1. 1. 2017.

Více informací


30. 1. 2017

NEPŘEHLÉDNĚTE
ANALÝZA STAVU NA ÚSEKU STAVEBNÍHO ŘÁDU A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Dotazníkové šetření na úseku územního plánování a obecných i speciálních stavebních úřadech probíhá od 6. 2. do 20. 2. 2017.

Více informací


27. 1. 2017

IMPLEMENTACE POLITIKY ARCHITEKTURY A STAVEBNÍ KULTURY ČR
Výstupy k opatření 2.1.2 a 2.1.3

Ústav územního rozvoje děkuje všem pracovníkům krajských úřadů, obcí s rozšířenou působností a projektantům, kteří se podíleli na průzkumu zpracování informací o veřejných prostranstvích v územně analytických podkladech a v územních plánech.

Více informací


25. 1. 2017

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 14. 1. 2017 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


11. 1. 2017

PUBLIKACE ESPON
Byla zveřejněna nová publikace
ATLAS ESPON. Mapování evropských územních struktur a dynamik.

Více informací


11. 1. 2017

ČASOPIS URBANISMUS A ÚZEMNÍ ROZVOJ
Aktuálně je zveřejněn obsah č. 6/2016.
Součástí jsou dvě pravidelné přílohy – Pořizovatelská praxe a Stavebně správní praxe, které jsou k dispozici v plné verzi.
Současně jsou v plné verzi zpřístupněny články z čísel 2/2016 až 4/2016.

Více informací


4. 1. 2017

Úspěšný rok 2017 přeje Ústav územního rozvoje.

Více informací


19. 12. 2016

DOTČENÉ ORGÁNY V PROCESU ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
Ke dni 14. 12. 2016 byla provedena aktualizace internetové prezentace.

Více informací


6. 12. 2016

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím 10% kofinancování na vypracování územních studií krajiny.

Více informací


2. 12. 2016

SLOVNÍK ÚZEMNÍHO ROZVOJE
Na webových stránkách je zveřejněna aktuální verze Slovníku územního rozvoje ve formátu PDF
k 1. 12. 2016. Slovník k tomuto dni obsahuje 2 200 termínů.

Více informací


2. 11. 2016

STANOVISKA A METODIKY
Byly zveřejněny dva nové materiály. Jedná se o:

Standard sledovaných jevů pro územně analytické podklady krajů. Metodický návod k příloze č. 1, část B, vyhlášky č. 500/2006 Sb. – druhé přepracované vydání, 4. úplná aktualizace.

Příklad Smlouvy o zajištění územní studie veřejného prostranství – návaznost na dotace z průběžné výzvy č. 9 „Územní studie“ ze specifického cíle 3.3 "Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje", vyhlášené z Integrovaného regionálního operačního programu (obec s rozšířenou působností a obec, pro kterou je studie zpracovávána).

Více informací


Věž jakub - logo UUR

O Ústavu územního rozvoje

Ústav územního rozvoje byl založen v roce 1994. Je organizační složkou státu (dříve rozpočtovou organizací), zřízenou Ministerstvem pro místní rozvoj.

Působí v oborech územní plánování, regionální politika, bydlení a bytová politika, programy územního rozvoje regionů a obcí České republiky a cestovní ruch.

V uvedených oborech ústav vytváří podklady pro operativní činnost ministerstva, vykonává činnost metodickou, konzultační a rešeršní, studijní, informační, dokumentační a publikační (včetně tvorby informačních systémů), organizuje mezinárodní odborný styk a působí též v řadě mezinárodních organizací.

Ve výše uvedených oborech je jediným zařízením svého druhu v České republice.


KONTROLA VALIDÁTOREM TOPlist
Poslední aktualizace stránky 23. 3. 2011 |© Ústav územního rozvoje , 2001 - 2010